безплатно четене на книга - Freakn' Shifters Bundle Freakn' Shifters, #1-3 - чети книга online

online kniga chitanka Freakn' Shifters Bundle Freakn' Shifters, #1-3 - online книга Freakn' Shifters Bundle Freakn' Shifters, #1-3 - книга free download Freakn' Shifters Bundle Freakn' Shifters, #1-3
четене на електронни книга
Freakn' Shifters Bundle Freakn' Shifters, #1-3  online книга за сваляне

Freakn' Shifters Bundle Freakn' Shifters, #1-3

Attendez, nous chargeons la page de téléchargement
Informations sur le fichier
  1. Téléchargements fois 25511
  2. 11259 personnes ont été ajoutées aux favoris
  3. Dernière installation 2 godzin temu
  4. Taille du fichier 13753 Mo
Mots clés
Натурални Здравни Продукти Freakn" Shifters Bundle Freakn" Shifters, #1-3 книга за четене в интернет На тему тюрьма опущенные рассказы существует много лжи и фантазий. В рамките на епистемологията то обикновено се противопоставя на понятието съзнание”, но такова противопоставяне има смисъл само при отговора на основния философски въпрос, извън което то губи смисъл, тъй като самото съзнание също е реалност, макар и т. нар.  epub книга на български Freakn безплатни електронни учебници Freakn" Shifters Bundle Freakn" Shifters, #1-3 Freakn безплатно четене на книга online Freakn" Shifters Bundle Freakn" Shifters, #1-3 Freakn Ако се приеме, че обектът на изследването е абсолютно тъждествен с обективната реалност, всъщност би довело до извода, че обективната реалност е била подложена на изследване и опознаване още преди възникването на човешкото съзнание като иманентен атрибут на субекта на познанието, и че ще бъде подложена на такова изследване и след евентуалното изчезване на човешкото съзнание.  chitanka download Freakn Напротив, съдържанието на предмета на изследването, макар и детерминирано от обекта, зависи и се формира от субекта на изследването, разбира се, съвсем не произволно, а в зависимост от обема и характера на знанията за предмета, т. е. върху основата на философската теория за познанието и частнонаучната предметология. Freakn безплатна онлайн библиотека Freakn" Shifters Bundle Freakn" Shifters, #1-3 След принципното решаване на изходната предметологическа проблематика (т. е. на проблематиката за разграничаването между обекта и предмета на изследването) за прогностиката възниква нова, не по-малко сложна и трудна за решаване на настоящия етап проблематика, а именно проблематиката за конкретното очертаване на параметрите на предмета на прогностиката като наука. Freakn" Shifters Bundle Freakn" Shifters, #1-3 книга online download книга за четене онлайн бесплатно Freakn" Shifters Bundle Freakn" Shifters, #1-3 Независимо от наличието на известни нюанси в мненията на различни автори, всички те постулират, че възникващата наука е наука, разработваща конкретните прогнози за дадени обекти от действителността, а едновременно е наука, изучаваща методологията на самото прогнозиране. Началото на подобно становище може да бъде намерено още в дълбока древност (например древногръцкият лекар Хипократ е написал специален труд, озаглавен Прогностика”, в който прогностиката се разглежда като наука за диагностициране а разкриване тенденциите на бъдещото развитие на болестите), но неговото съвременно трактуване е спечелило значителен брой поддръжници. Освен всъщност, сред неговите привърженици няма единство на възгледите по въпроса за наименованието на самата наука - едни автори я наричат философия на бъдещето 12, други автори я наричат футурология 13 или дори критическа футурология; трети - футуристика; четвърти - футокреация; пети - фустори; шести - футурибл; седми - делфология; осми -- меллонтология 14; девети - методология (тъй като тя е методология на всички останали науки по въпросите на прогнозирането); десети -- проспектив 15; единадесети -- конжектюр sixteen; дванадесети -- прогностика 18 (при което говорят за обща и специална прогностика, и в частност за социална прогностика 18 ); тринадесети употребяват и двата термини като абсолютно тъждествени, или в краен случай като леко нюансирани; четиринадесета група автори, избягвайки да се ангажират с горните наименования, просто предпочитат описателното наименование наука за прогнозирането или наука за предвиждането”.
Freakn" Shifters Bundle Freakn" Shifters, #1-3
Третото становище разглежда прогностиката като обща теория и методология на прогнозирането, като наука за анализ на обективната основа на прогнозирането, т. е. като самостоятелна наука за теоретико-методологическите проблеми на прогнозирането, извършвано от специалните науки и от философията. Freakn" Shifters Bundle Freakn" Shifters, #1-3 Според него специфичните съдържателни прогностични разработки са задача на отделната специална наука а от философията в съответствие с техния предмет на изследване, а прогностиката като самостоятелна наука има за свой предмет на изследване само теоретико-методологическите проблеми на прогнозирането. Прогностиката като наука е теоретическа основа за разработването на прогнози и има за предмет на изучаване технологията и организацията на научното прогнозиране, а самата тя не разработва прогнози и е наука за бъдещето само в смисъл, че изследва прогностичния процес, осъществяван в рамките на частните науки и философията.
kindle книга на български Freakn" Shifters Bundle Freakn" Shifters, #1-3

D'autres ont également téléchargé

http://www.facebook.com/house
https://instagram.com/makegirlz
© ebooks-bg-bulgarian.club 2019 - Tous droits restreints
Pour afficher la page, désactivez adblock!
Pour afficher la page, désactivez adblock!
Montre moi comment faire

Instructions pour désactiver AdBlock

Suivez ces étapes pour désactiver AdBlock sur notre site.
Cliquez sur l'icône appropriée pour apprendre à le faire.

biscuits

Nous utilisons des cookies (cookies) afin que notre site fonctionne mieux.
Apprendre encore plus